พฤ 29 มค.นี้ เชิญร่วมเวที“ทรัพยากรคลื่นความถี่และทิศทางการสื่อสารภายใต้ร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล”

ขอเชิญร่วมงาน

เวทีเสวนา NBTC Public Forum ๑/๒๕๕๘: “ทรัพยากรคลื่นความถี่และทิศทางการสื่อสารภายใต้ร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล”
จัดโดย ส่วนงานเลขานุการ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา และส่วนงานเลขานุการ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
—————————————
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ อาคารหอประชุมชั้น ๑ สำนักงาน กสทช.
ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (ซอยสายลม) เขตพญาไท กรุงเทพฯ

๐๘.๐๐ – ๐๘.๔๕ น. ลงทะเบียน
๐๘.๔๕ –๐๙.๐๐ น. เปิดการเสวนาและกล่าวต้อนรับ
โดย กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา และ/หรือ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. “แนวคิดและสาระสำคัญของร่างกฎหมายในชุดเศรษฐกิจดิจิตัล”
โดย สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ถาม-ตอบ
(อาหารว่างเสริฟในที่ประชุม)
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. เสวนา “อนาคตของการจัดสรรและใช้ทรัพยากรคลื่นความถี่กับบทบาทหน้าที่ของ กสทช. ที่จะปรับเปลี่ยนไป”
โดย – ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
- ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ 2ผู้อำนวยการโครงการ Industrial Liaison Program คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อ. วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง คณะทำงานติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม (NBTC Policy Watch)
ดำเนินรายการเสวนาโดย กรรณิการ์ กิจติเวชกุล
๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. ถาม-ตอบและอภิปรายทั่วไป

๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. เสวนา “ทิศทางการปฏิรูปสื่อและสิทธิเสรีภาพด้านการสื่อสารภายใต้ร่างกฎหมาย เศรษฐกิจดิจิทัล”
โดย – อ.ปิยบุตร บุญอร่ามเรือง รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
- รศ. ดร. นวลน้อย ตรีรัตน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล ผู้ประสานงานเครือข่ายพลเมืองเน็ต
(Thai Netizen Network)
- ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิต
ดำเนินรายการเสวนาโดย กรรณิการ์ กิจติเวชกุล

๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๕.๑๕ – ๑๖.๑๕ น. ถาม-ตอบและอภิปรายทั่วไป
๑๖.๑๕ – ๑๖.๓๐ น. ปิดการประชุม
โดย กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา และ/หรือ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์
ท่านใดสนใจตอบรับเข้าร่วมได้ที่ 02-271-0151 ต่อ 927
แฟกซ์ 02-290-5224
อีเมล์ phasanee@gmail.com
www.nbtcrights.com