เปิดความเห็น กสท. :การอนุมัติผังรายการดิจิตอลทีวี-การแก้ไขสัญญาร่วมระหว่างอสมท.และทรู-การคัดเลือกผอ.วิชาชีพสื่อและรองเลขาธิการฝ่ายบรอดแคส

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 40/57 วันจันทร์ที่ 22 ก.ย. 2557 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ได้มีความเห็นเพิ่มเติมหลายวาระ ได้แก่
4.8 เรื่องผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่แบบบอกรับสมาชิกในการยื่นคำขออนุญาตใหม่หลังจากที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุด จำนวน 32 รายการ

4.10 การอนุมัติผังรายการหลัก(ภายหลังแก้ไข) ของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

4.13 รายงานผลการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของการแก้ไขสัญญาร่วมดำเนินการให้บริการโทรทัศฯ์ระบบบอกรับสมาชิก ระหว่างบริษัท อสมท.จำกัด(มหาชน) กับ บริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด(มหาชน) และสัญญาร่วมดำเนินการให้บริการโทรทัศฯ์ทางสายระบบบอกรับเป็นสมาชิก ระหว่าง บริษัทอสมท.จำกัด(มาหชน) กับบริษัท ทรูวิชั่นส์ เคเบิล จำกัด (มหาชน)

รวมทั้ง วาระ 4.19 เรื่องขอเสนอหลักการเรื่อง การคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมบริการอย่างทั่วถึง และวาระ 4.20 เรื่อง ขอเสนอให้พิจารณาเร่งดำเนินการคัดเลือก รองเลขาธิการสายงานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยด่วน รายละเอียด ดังนี้

Download (40-571.pdf,PDF, Unknown)