กสทช.เปิดรับฟังความเห็นร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. …

การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลําดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. …. 

ด้วยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้มีมติในการประชุมครั้งที่9/2557 เมื่อวันพุธที่ 17 กันยายน 2557 เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลําดับบริการโทรทัศน์พ.ศ. …. และให้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จึงขอเรียนเชิญผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าว โดยสามารถเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557  เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หอประชุม ชั้น 1 อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช. เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 (ตามกำหนดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ) หรือร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยยื่นเอกสารแสดงความคิดเห็น (ตามแบบแสดงความคิดเห็นฯ) มาที่สำนักงาน กสทช. ภายในวันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2557 โดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

1.    ทาง E-mail: bc.research@nbtc.go.th

2.    ทางโทรสาร: หมายเลข 0 2271 7455

3.    ส่งด้วยตนเองที่สำนักงาน กสทช.

สำนักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ อาคารเอ็กซิม 1193 ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ10400 (ในเวลาทำการ 8.30 – 16.30 น.)

4. ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (โดยจะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ประทับตรารับจดหมาย)

เรียน ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ที่อยู่  “สำนักงาน กสทช. เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร10400”

วงเล็บมุมซองว่า “แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลําดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ.….”

หมายเหตุ:   การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศฯ ให้ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมได้ทาง  E-mail: bc.research@nbtc.go.th   หรือทางโทรสาร: หมายเลข 0 2271 7455 ภายในวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 ภายในเวลา 16.30 น.