เรื่องร้องเรียนของผู้รับใบอนุญาตดิจิตอลทีวี

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 49/2557 วันที่ 10 พ.ย. 57 กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้มีข้อสังเกตในการพิจารณา 3 วาระ ได้แก่ 4.20 ขอให้ดำเนินการตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 3 ก.พ. 57 วาระ 4.21 เรื่อง ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และวาระที่ 4.22 คัดค้านการแก้ไขประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นดำเนินรายการ รายละเอียด ดังนี้

Download (Comment-NBC-49-57.pdf,PDF, Unknown)