กสทช.พร้อมคุมระดับเสียงรายการ–โฆษณาทางทีวีดังเท่ากัน คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

กสทช.พร้อมคุมระดับเสียงรายการ–โฆษณาทางทีวีดังเท่ากัน คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

กสทช.พร้อมใช้แนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์คุมระดับเสียงรายการและโฆษณาทางทีวีให้มีระดับความดังเท่ากันตามประกาศราชกิจจาฯ-คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

เนื่องจากเมื่อวันที่ 6 ม.ค. 58 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องแนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามข้อ 5 (10) ของประกาศ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องการกระทําที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 ว่า

“กำหนดให้การออกอากาศรายการหรือการโฆษณาโดยใช้วิธีการเพิ่มเสียงดัง เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้บริโภคในลักษณะเป็นการบังคับให้รับข้อมูลข่าวสาร รายการหรือการโฆษณานั้น หรือเป็นมลพิษทางเสียง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะที่เป็นการค้ากําไรเกินควรหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ”

ทั้งนี้ กสทช.จะใช้แนวทางนี้เป็นเกณฑ์ในการวินิจฉัยเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งนางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวว่าแนวทางดังกล่าวนี้ต้องการให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์มีหลักเกณฑ์การออกอากาศรายการหรือการโฆษณา มีระดับความดังไม่เกินกว่าระดับความดังมาตรฐานตามข้อเสนอแนะของสหภาพการกระจายเสียงและแพร่ภาพยุโรป (European Broadcasting Union)

“ขอบคุณอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ ที่ช่วยผลักดันเรื่องนี้ เนื่องมาจากการร้องเรียนของผู้บริโภค ที่พบปัญหาการรับชมทีวีว่า เสียงช่วงโฆษณาดังกว่าช่วงรายการ จากนี้ไปสำนักงานจะเชิญทุกช่องมาชี้แจง ขอให้ผู้ประกอบการการเตรียมพร้อมและปรับตัวทางเทคนิคให้เป็นไปตามกติกานี้และเป็นไปตามมาตรฐานสากล และภายหลัง 90 วันนี้เป็นต้นไป ฝากผู้บริโภคช่วยมอนิเตอร์เฝ้าระวัง หากพบว่าทีวีช่องใดมีเสียงช่วงโฆษณาดังกว่าช่วงรายการ สามารถร้องเรียนได้มาที่ กสทช.” นางสาวสุภิญญา กล่าว

ขอบคุณที่มา : ไทยพีบีเอส