ไทยพีบีเอสร่วมกับ WHO และ กสทช.จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสื่อ: ความปลอดภัยทางถนน…เรื่องที่ไม่เป็นข่าว


ไทยพีบีเอสร่วมกับ WHO และ กสทช.จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสื่อ: ความปลอดภัยทางถนน…เรื่องที่ไม่เป็นข่าว

ขอบคุณที่มา : ไทยพีบีเอส

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส องค์การอนามัยโลก (WHO) INTERNEWS และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เล็งเห็นความสำคัญของการทำหน้าที่สื่อมวลชน ให้ประชาชนตระหนักถึงการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน จึงเกิดความร่วมมือจัด “โครงการพัฒนาศักยภาพสื่อ: ความปลอดภัยทางถนน…เรื่องที่ไม่เป็นข่าว” (Untold Stories : Road Safety Journalism Fellowship) ขึ้น ซึ่งได้จัดแถลงข่าวโครงการไปในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

จากผลสำรวจขององค์การอนามัยโลก (WHO) ที่ระบุว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากประเทศลิเบีย เป็นสัญญาณให้เราควรตระถึงผลกระทบต่อการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งปัจจุบันเรื่องราวเหล่านี้ยังเป็นข่าวที่ถูกหลายคนมองข้าม ดังนั้น สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส องค์การอนามัยโลก (WHO) และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จึงจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาให้ผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนมีทักษะ และองค์ความรู้ในเชิงปฏิบัติในการเพิ่มความปลอดภัยทางถนน โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้เทคนิคการผลิตและเนื้อหา วิธีการกระจายข่าวสารรวมทั้งเรียนรู้กลยุทธการนำเสนอประเด็นข่าวอย่างมืออาชีพ โดยมุ่งเน้นในเรื่องการเปลี่ยนแปลงกฎหมายจราจร อันนำไปสู่การเพิ่มมาตรการ ตลอดจนออกกฎระเบียบ และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนโยบายกฎหมายจราจร ส่งเสริมการจัดการเรื่องความปลอดภัยทางถนนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ติดตามรายละเอียดโครงการได้ทาง www.thaipbs.or.th/RoadSafety

การจัดโครงการครั้งนี้ องค์การอนามัยโลก (WHO) ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องความปลอดภัยทางถนนเป็นผู้สนับสนุนทุนในการขับเคลื่อนโครงการ โดย Dr.Daniel Kertesz ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย กล่าวว่า

อุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่ของประเทศไทย กว่า 73% เกิดขึ้นกับผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย รวมถึงอุบัติเหตุจากผู้ที่เมาแล้วขับ ผู้ที่ไม่ใช้เครื่องป้องกัน เช่น เข็มขัดนิรภัย หรือสายนิรภัยสำหรับเด็ก ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักแก่สาธารณะ และการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายจราจรในประเทศไทย ต่อเนื่องไปถึงความมั่นคงในความปลอดภัยบนท้องถนนในระดับสากล WHO จึงสนับสนุนทุนสำหรับจัดโครงการพัฒนาศักยภาพสื่อในประเทศไทย โดยให้สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสเป็นแกนหลักในการดำเนินการจัดโครงการดังกล่าว

นอกจากนั้น สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะที่เป็นองค์กรกำกับดูแลสื่อ ยังเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่สนับสนุนทุนในการจัดโครงการนี้ ซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่องค์กรทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม องค์กรระหว่างประเทศ และสื่อมวลชนเห็นความสำคัญและผนึกกำลังความร่วมมือจัดโครงการพัฒนาศักยภาพสื่อในการนำเสนอประเด็นความปลอดภัยทางถนน