เปิดความเห็น : การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะประเภทที่สาม, การอนุมัติรายการหลักของสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายของกองทัพบก และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย, การอนุมัติผังรายการหลัก ประจำปี 2558 ของสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ในการประชุม กสท.ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 5 ม.ค. 58 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ได้ขอเปิดเผยความเห็นต่างในการพิจารณาหลายระเบียบวาระ ได้แก่

วาระ 4.2 การอนุมัติผังรายการหลัก ประจำปี 2557 ของสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายของกองทัพบก และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

วาระ 4.3 การอนุมัติผังรายการหลัก ประจำปี 2558 ของสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วาระ 4.10 การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะประเภทที่สาม ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกระจายข้อมูลข่าวสาร เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชน และรัฐสภากับประชาชน

รายละเอียด ดังนี้

Download (Comment-NBC-1-58.pdf,PDF, Unknown)