เปิดความเห็น : สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังความเห็นต่อ(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. …, การแก้ไข (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึง หรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. … ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ, สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์, โครงข่ายดิจิตอลทีวี

ในการประชุม กสท.ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 2 มี.ค. 58 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ได้มีความเห็นต่างและข้อสังเกตในการพิจารณาหลายวาระ ดังนี้

วาระ 3.9 ผลการดำเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

วาระ 4.4 ผลการพิจารณาคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่างวันที่ 28 ม.ค. 58 ถึงวันที่ 25 ก.พ. 58

วาระ 4.6 การอนุมัติผังรายการหลัก ประจำปี 2558 ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

วาระ 4.13 การแก้ไข (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึง หรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. … ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

วาระ 4.21 สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังความเห็นต่อ(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. …

Download (Comment-NBC-8-58.pdf,PDF, Unknown)