สปช.จัดการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อกำหนดทิศทางการคุ้มครองผู้บริโภค” (ถึงเวลาพลเมืองเป็นใหญ่ในแผ่นดิน)

กำหนดการโครงการสัมมนา

จัดโดย

คณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค สภาปฏิรูปแห่งชาติ

เรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
เพื่อกำหนดทิศทางการคุ้มครองผู้บริโภค”

(ถึงเวลาพลเมืองเป็นใหญ่ในแผ่นดิน)

วันพุธที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘

ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

——————————————-

 

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘                  

เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐  นาฬิกา            -  ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมสัมมนา

เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ นาฬิกา             –   รับชมวิดีทัศน์เรื่ององค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

เวลา ๐๙.๑๕ – ๐๙.๓๐  นาฬิกา            -  กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนา
โดย นางสาวสารี  อ๋องสมหวัง ประธานกรรมาธิการ
ปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค สภาปฏิรูปแห่งชาติ

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ นาฬิกา             -   กล่าวเปิดการจัดสัมมนาและบรรยายพิเศษ เรื่อง “ประเด็นเด่น
พลเมืองเป็นใหญ่ในรัฐธรรมนูญ”

โดย ศาสตราจารย์บวรศักดิ์  อุวรรณโณ
รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ คนที่หนึ่ง
และประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐  นาฬิกา            -  อภิปราย เรื่อง “พลเมืองจะเป็นใหญ่ได้หรือยัง : องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค” โดย
๑. รองศาสตราจารย์วิทยา   กุลสมบูรณ์
ประธานอนุกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมาย แนวนโยบาย และ
ปรับปรุงมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค ในคณะกรรมาธิการปฏิรูป
การคุ้มครองผู้บริโภค  สภาปฏิรูปแห่งชาติ

๒. นางรัศมี  วิศทเวทย์

อดีตเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

๓. นางปรียนันท์  ล้อเสริมวัฒนา
ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์

๔. นายนิมิตร์  เทียนอุดม

ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์

    ดำเนินรายการโดยนางสาวกรรณิการ์  กิจติเวชกุล

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐  นาฬิกา            -  รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐  นาฬิกา            –   อภิปรายกลุ่มย่อยในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

การปฏิรูปหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานส่วนท้องถิ่นกับการคุ้มครองผู้บริโภค โดย

๑.      พลเอก ภูดิศ  ทัตติยโชติ
ประธานอนุกรรมาธิการจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปของหน่วยงานภาครัฐในการคุ้มครองผู้บริโภค
ในคณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค
สภาปฏิรูปแห่งชาติ

๒.      พันเอก อรรคเดช  ประทีปอุษานนท์

เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปของหน่วยงานภาครัฐในการคุ้มครองผู้บริโภค
ในคณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค
สภาปฏิรูปแห่งชาติ

๓.      นางสาวบุญยืน  ศิริธรรม
ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค

๔.      เลขาธิการคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภค

ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. …. โดย

๑.      นายอดิศักดิ์   ภาณุพงศ์
ประธานอนุกรรมาธิการปฏิรูปการผูกขาดและการแข่งขัน
ทางการค้า ในคณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค
สภาปฏิรูปแห่งชาติ

๒.      นายนิพนธ์  นาคสมภพ
โฆษกกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค
สภาปฏิรูปแห่งชาติ

๓.      ว่าที่ร้อยเอก จิตร์ ศิรธรานนท์
ประธานอนุกรรมาธิการปฏิรูปการพาณิชย์และการบริการ
ในคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์
การท่องเที่ยวและกีฬา  สภาปฏิรูปแห่งชาติ

๔.      นางสาวเดือนเด่น  นิคมบริรักษ์
ผู้อำนวยการวิจัยด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

๕.      นางณัฏฐณิชา  เลอฟิลิแบร์ต
นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการ
สำนักงานคณะกรรมาการกฤษฎีกา

 

ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อชำรุดบกพร่องในสินค้าใหม่
พ.ศ. …. (
Lemon Law) โดย

๑.      รองศาสตราจารย์วินัย  ดะห์ลัน
เลขานุการคณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค
สภาปฏิรูปแห่งชาติ

๒.      นายวรรณชัย  บุญบำรุง
กรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค  สภาปฏิรูปแห่งชาติ

๓.      นายเชิดวุฒิ  สินพิมลบูรณ์
อนุกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมาย แนวนโยบาย และปรับปรุงมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค ในคณะกรรมาธิการปฏิรูป
การคุ้มครองผู้บริโภค  สภาปฏิรูปแห่งชาติ

ร่างพระราชบัญญัติการแจ้งเตือนภัยสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค พ.ศ. ….
โดย

๑.      รองศาสตราจารย์วิทยา  กุลสมบูรณ์
ประธานอนุกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมาย แนวนโยบาย และปรับปรุงมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค ในคณะกรรมาธิการปฏิรูป
การคุ้มครองผู้บริโภค  สภาปฏิรูปแห่งชาติ

๒.      นายฐิติ   วุฑฒิโกวิทย์
กรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค สภาปฏิรูปแห่งชาติ

๓.      นายวรวิทย์  กิตติวงศ์สุนทร
อนุกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมาย แนวนโยบาย และปรับปรุงมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค ในคณะกรรมาธิการปฏิรูป
การคุ้มครองผู้บริโภค  สภาปฏิรูปแห่งชาติ

๔.      ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณา   ศรีวิริยานุภาพ
อนุกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมาย แนวนโยบาย และปรับปรุงมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค ในคณะกรรมาธิการปฏิรูป
การคุ้มครองผู้บริโภค  สภาปฏิรูปแห่งชาติ

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการ
สาธารณสุข พ.ศ. ….
โดย

๑.      นางสาวสารี  อ๋องสมหวัง
ประธานกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค
สภาปฏิรูปแห่งชาติ

๒.      นายทรงชัย  วงศ์สวัสดิ์
รองประธานกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค
สภาปฏิรูปแห่งชาติ

๓.      นายสาโรจน์   ยอดประดิษฐ์
นิติกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนากฎหมาย
กองกฎหมาย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

การคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โดย

๑.      นายประดิษฐ์  เรืองดิษฐ์
กรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค สภาปฏิรูปแห่งชาติ

๒.      นายประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ

๓.      นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค์

กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ

เวลา ๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา             – สรุปผลการอภิปรายกลุ่มย่อย

เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา                         – กล่าวปิดการสัมมนา โดย นางสาวสารี  อ๋องสมหวัง

 

หมายเหตุ ๑. วันสัมมนาพักรับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ นาฬิกา และ ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ นาฬิกา

๒. วิทยากรอยู่ระหว่างการติดต่อประสานงาน