เปิดความเห็น : รับรองรายงานการประชุม (การประชุม กสท. ครั้งที่ 11/2558 วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558) วาระ 4.29 การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ, อนุมติผังรายการ, 24ทีวี, พีซทีวี, ช่องรัฐสภา, ทีวีสาธารณะ

การประชุม กสท. ครั้งที่ 12/2558 วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณา ดังนี้

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม (การประชุม กสท. ครั้งที่ 11/2558 วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558) วาระ 4.29 การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ

วาระที่ 4.5 การอนุมัติผังรายการหลัก ประจำปี 2558 ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 53 สถานี ที่แก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556

วาระที่ 4.18 เรื่องรายงานความผิดการออกอากาศรายการทางสถานี 24 ทีวี (ยี่สิบสี่ทีวี)

วาระที่ 4.19 รายงานความผิดการออกอากาศรายการทางสถานี PEACE TV

วาระที่ 4.28 การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะประเภทที่สาม ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการกระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนและรัฐสภากับประชาชน กรณี สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร