เปิดความเห็น : รายงานผลการแจกคูปองเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวี และแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 22/2558 วันที่ 6 ก.ค. 58 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติมในวาระ 3.10 เรื่อง รายงานผลการแจกคูปองเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวี และแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ดังนี้

“สืบเนื่องจากสำนักงานไม่ได้เข้ามาชี้แจงในวาระนี้ ดิฉันเห็นว่า สำนักงานควรดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งดิฉันได้จัดส่งบันทึกข้อความ ที่ สทช100.309/089 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การตั้งคณะทำงานร่วมในโครงการแจกคูปองเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีเพื่อแก้ไขปัญหา และได้รับแจ้งจากสำนักงานด้วยวาจาว่าได้ดำเนินการแต่งตั้งแล้ว แต่จนกระทั่งในการประชุม กสท. ครั้งที่ 22/2558 วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 ยังไม่ได้รับทราบในเรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานอย่างเป็นทางการแต่อย่างใด”

Download (Comment-NBC-22-58.pdf,PDF, Unknown)