เปิดความเห็น : รายการเหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย และรายการเข้าใจตรงกันนะ มีเนื้อหารายการที่ไม่เหมาะสม Peace TV, รายการคุยมันส์ทันข่าว ออกอากาศทางช่องรายการ NEWS 1 มีเนื้อหาไม่เหมาะสม

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 27/2558 วันที่ 17 ส.ค. 58 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ได้ตั้งข้อสังเกตและขอเปิดเผยความเห็นเพื่อบันทึกในรายงานการประชุม หลายวาระ ดังนี้

วาระ 4.12 กรณีรายการคุยมันส์ทันข่าว ออกอากาศทางช่องรายการ NEWS 1 มีเนื้อหาไม่เหมาะสม

“ดิฉันขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติมในการพิจารณาวาระนี้ โดยแบ่งเป็นสองประเด็นได้แก่ ประเด็นความผิดด้านเนื้อหารายการ ดิฉันเห็นว่าเนื้อหารายการที่นำมาออกอากาศรายการคุยมันส์ทันข่าว ดำเนินรายการโดยนายโสภณ องค์การณ์ และ นายชัชวาล ชาติสุทธิชัย ซึ่งกล่าวถึงกรณีการเสนอให้มีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยว่า มีการใช้ถ้อยคำที่หยาบคายขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน อันเป็นองค์ประกอบที่เข้าข่ายขัดต่อมาตรา ๓๗ แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการฯ อย่างไรก็ตามในแง่ของมาตรการลงโทษ ดิฉันเห็นว่า กสท.ควรพิจารณาการกำหนดโทษอย่างเป็นขั้นตอน ได้แก่ การออกคำสั่งเตือนทางปกครอง การปรับ การพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาต ตามลำดับ ด้วยเหตุนี้ดิฉันจึงเห็นด้วยในการออกหนังสือตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังบริษัท เอเอสทีวี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ช่องรายการ NEWS 1 และหากเกิดความผิดซ้ำซากกับผู้รับใบอนุญาตรายเดิม กรรมการควรพิจารณาโทษปรับทางปกครองเป็นลำดับถัดไป มิใช่การข้ามไปสู่การพักใช้ใบอนุญาตช่องรายการโดยทันที”

วาระ 4.13 การชี้แจงข้อเท็จจริงของบริษัท พีซ เทเลวิชั่นส์ จำกัด  (ผู้รับใบอนุญาต ช่องรายการ PEACE TV) ต่อกรณีการออกอากาศรายการเหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย และรายการเข้าใจตรงกันนะ มีเนื้อหารายการที่ไม่เหมาะสม

“ดิฉันขอสงวนความเห็นในการพิจารณาวาระนี้ เนื่องจากเห็นว่า รายการเหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย กับอาจารย์ธิดา ถาวรเศรษฐ และรายการเข้าใจตรงกันนะ กับ ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ซึ่งออกอากาศทางช่องรายการ PEACE TV ภายหลังจาก ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ให้ทุเลาการบังคับตามมติ กสท.ที่ให้เพิกถอนใบอนุญาตของสถานีดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวนั้น มิได้มีการนำเสนอเนื้อหาสาระที่เข้าองค์ประกอบของมาตรา 37 แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการฯ แต่อย่างใด หากแต่เป็นการนำเสนอเนื้อหารายการที่วิพากษ์วิจารณ์ปัญหาการเมืองและเศรษฐกิจ ตลอดจนนำเสนอประเด็นปัญหาเกษตรกรไทยที่มีเชื่อมโยงเรื่องการแบ่งแยกทางชนชั้น ซึ่งเป็นเนื้อหาสาระที่สื่อพึงกระทำได้”

Download (Comment-NBC-27-58.pdf,PDF, Unknown)