พ.ศ.2558, เปิดเผยมติและความเห็นต่าง

การปรับเปลี่ยนกำหนดการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลในส่วนของสถานีเสริมในกลุ่ม A1 จำนวน 37 สถานี, การพิจารณาอนุญาตหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศฯ, การพิจารณาอนุญาตหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศฯ, กรณีการออกอากาศรายการ Tonight Thailand ทางสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่องรายการ VOICE TV มีเนื้อหาไม่เหมาะสม

การประชุม กสท. ครั้งที่ 28/2558 วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ได้ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาสองวาระ เพื่อบันทึกไว้ในรายงานการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระ 4.5 วาระการปรับเปลี่ยนกำหนดการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลในส่วนของสถานีเสริมในกลุ่ม A1 จำนวน 37 สถานี

วาระ 4.10 วาระการพิจารณาอนุญาตหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศฯ

วาระ 4.13 เรื่องเพื่อพิจารณา กรณีการออกอากาศรายการ Tonight Thailand ทางสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่องรายการ VOICE TV มีเนื้อหาไม่เหมาะสม

[gview file=”http://www.supinya.com/wp-content/uploads/2017/02/Comment-NBC-28-58.pdf”]