เปิดเผยความเห็น : กรณีช่องรายการ PEACE ออกอากาศเนื้อหารายการที่ไม่เหมาะสม

สืบเนื่องจากการประชุม กสท. ครั้งที่ 32/2558 วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ มีความเห็นเพิ่มเติมในการพิจารณาระเบียบวาระที่ วาระ 4.15 เรื่องเพื่อพิจารณา กรณีช่องรายการ PEACE ออกอากาศเนื้อหารายการที่ไม่เหมาะสม ดังนี้

Download (32-58.pdf,PDF, Unknown)