เปิดเผยความเห็น(2) : แนวทางการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล, ร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การเผยแพร่เสียงแพร่ภาพรายการแข่งขันกีฬาที่สำคัญ พ.ศ. …(ฉบับปรับปรุงแก้ไข), ขอให้ตรวจสอบการออกอากาศบริษัท บลูสกาย แชนแนล จำกัด (ช่องรายการ ฟ้าวันใหม่) ในรายการวิเคราะห์คอลัมนิสต์ และรายการข่าวฟ้าวันใหม่สุดสัปดาห์, เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบรายชื่ออนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานและพิจารณาความจำเป็นในการใช้คลื่นความถี่ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

สืบเนื่องจากการประชุม กสท. ครั้งที่ 40/2558 วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาหลายวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 4.11 เรื่องผลการรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus group) ต่อแนวทางการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

วาระที่ 4.12 เรื่องร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การเผยแพร่เสียงแพร่ภาพรายการแข่งขันกีฬาที่สำคัญ พ.ศ. …(ฉบับปรับปรุงแก้ไข)

วาระที่ 4.41 เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ตรวจสอบการออกอากาศบริษัท บลูสกาย แชนแนล จำกัด (ช่องรายการ ฟ้าวันใหม่) ในรายการวิเคราะห์คอลัมนิสต์ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 และรายการข่าวฟ้าวันใหม่สุดสัปดาห์ ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2558

วาระที่ 4.44 เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบรายชื่ออนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานและพิจารณาความจำเป็นในการใช้คลื่นความถี่ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

Download (40-58.pdf,PDF, Unknown)