เปิกเผยความเห็นเรื่อง H Plus Channel, การอบรมหลักสูตร “Professionalization and Film-Support in Southeast Asia and Europe” และหลักสูตร “Broadcasting and Content Regulation” ,ทีวีพูล, ทรท., โอลิมปิก

สืบเนื่องจากการประชุม กสท. ครั้งที่ 13/2559 วันพุธที่ 27 เมษายน 2559 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ได้ตั้งข้อสังเกตและขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาหลายวาระ เพื่อบันทึกไว้ในรายงานการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระ 4.5ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่แบบบอกรับสมาชิก กรณีที่ใบอนุญาตสิ้นอายุของบริษัท ช่องรายการ H Plus Channel

วาระ 4.10 ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “Professionalization and Film-Support in Southeast Asia and Europe” ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2559 และหลักสูตร “Broadcasting and Content Regulation” ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2559

วาระ 5.2โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

Download (13-59.pdf,PDF, Unknown)