กสท. เตรียมเคาะโครงการ E-Coupon ดิจิตอลทีวีก่อนเสนอ คตร. – คสช.

กสท. เตรียมเคาะโครงการ E-Coupon ดิจิตอลทีวีก่อนเสนอ คตร. – คสช.

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) ครั้งที่ 21/2559 วันจันทร์ที่ 27 มิ.ย.นี้ มีวาระการประชุมน่าจับตา ได้แก่ กสทช.ได้มอบหมายให้ กสท. เป็นผู้พิจารณากระบวนการ ขั้นตอน และการดำเนินการโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลสำหรับครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์เพิ่มเติม เพื่อเสนอคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ(คตร.) และหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาต่อไป ประเด็นหลักที่ กสท.จะพิจารณาได้แก่ การขอปรับเปลี่ยนแนวทางการแจกคูปอง การรับกล่อง และการขึ้นเงินของผู้ประกอบการ เช่น ใช้บัตรประชาชนใบเดียวในการใช้สิทธิ์แลกคูปองกับร้านค้า หรือให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นตัวกลางในการใช้สิทธิ์ของครัวเรือนแล้วให้ไปรษณีย์ส่งกล่องให้ที่บ้านเลยเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน และเพื่อลดขั้นตอนการขึ้นเงินของผู้ประกอบการ เป็นต้น

 “มีข้อกังวลที่อาจจะเกิดได้ เช่น รอบนี้ให้สิทธิ์ครัวเรือนที่มีคนอาศัยแต่ไม่มีเจ้าบ้าน อาจเกิดความสับสนว่า ถ้าในบ้านมี 5 คน ใครจะได้รับสิทธิ์ไป ซึ่งโดยหลักจะให้คนในบ้านที่มาใช้สิทธิ์ก่อน รวมทั้งข้อกังวลที่ให้ประชาชนมีทางเลือกและมีสิทธิ์เลือกกล่องที่ถูกใจด้วย ที่ผ่านมา กสทช. แจกคูปองไปแล้วกว่า 13.57 ล้านครัวเรือน มาใช้สิทธิ์กว่า 8.7 ล้านครัวเรือน กสทช. มีหน้าที่ต้องแจกคูปองให้ครบราว 22 ล้านครัวเรือนตามคำมั่นสัญญาที่มีไว้ก่อนการประมูล โดยนำรายได้จากการประมูลส่วนหนึ่งมาแจกคูปอง ก่อนที่จะมีการยุติทีวีในระบบแอนะล็อก” สุภิญญา กล่าว

สุภิญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเด็นเรื่องโครงข่ายทีวีดาวเทียมใช้ช่องว่างของกฎทางเทคนิคทำให้ภาพของช่อง SD บนดาวเทียมสามารถรับชมได้ชัดเกือบเท่าช่อง HD ซึ่งแม้จะดีต่อคนดู แต่ส่งผลต่อการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของช่องดิจิตอลที่ประมูลมา การประชุมกสท.ครั้งนี้ สำนักงานจึงเสนอให้ กสท. พิจารณาร่างประกาศระดับปฎิบัติของสำนักงานเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนในการกำกับดูแล ส่วนวาระอื่นๆ น่าจับตาเพิ่มเติม ได้แก่ การพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณี การตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ Club Friday To Be Continued ตอน เพื่อนรักเพื่อนร้าย ทางช่อง GMM25 มีเนื้อหาไม่เหมาะสม วาระขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการสายงานตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ปี 2559 วาระขอเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมดิจิตอลทีวีฯ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพฯ

ส่วนวาระการพิจารณาแผนการชดเชยเยียวยากรณี บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด แจ้งยุติการให้บริการช่องรายการ ทางกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม PSI และ Sun Box  คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ  เสนอให้  กสท.พิจารณาแผนเยียวยาเพิ่มเติม  โดยบริษัทพีเอสไอฯจะรับผิดชอบเยียวยาเพิ่มเติมให้ผู้ใช้บริการของ บริษัท ซีทีเอชฯบนกล่อง PSI แบบเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้า หรือ เพย์ทีวี จะเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการนำกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม PSI มาคืนตามความสมัครใจ และได้รับค่าชดเชยเป็นเงินตามส่วนภายในวันที่ 1 – 31 ก.ค. นี้เท่านั้น   ส่วนบริษัท สตาร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด กล่อง Sun box ยืนยันแผนการชดเชยเยียวยาตามที่เคยได้แจ้งไว้แต่เดิม คือ บริษัท สตาร์ซฯ ไม่กำหนดแนวทางการชดเชยเยียวยาเพิ่มเติมใดๆ ได้ นอกเหนือไปจากที่ บริษัท ซีทีเอชฯ ได้กำหนดไว้เพื่อชดเชยให้แก่ผู้ใช้บริการ และบริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์แผนการชดเชยเยียวยาของบริษัท ซีทีเอชฯ ให้ผู้ใช้บริการทราบแล้ว ส่วนกรณี CTH ได้ประกาศยกเลิกการให้บริการลูกค้าที่รับชมผ่านช่องดาวเทียมไทยคม Ku-Band ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.นี้ นั้น ในวันอังคารที่ 28 มิ.ย. สำนักงาน กสทช.โดยคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จะเชิญผู้บริหาร CTH เข้าชี้แจงแผนเยียวยาผู้บริโภค ติดตามผลการประชุมทั้งหมดในวันจันทร์นี้…