พ.ศ.2559, เปิดเผยมติและความเห็นต่าง

เปิดความเห็น “การพิจารณาขยายระยะเวลาของคณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5”

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 25/2559 วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้สงวนความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.11 เรื่องการพิจารณาขยายระยะเวลาของคณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

[gview file=”http://www.supinya.com/wp-content/uploads/2016/08/25-59.pdf”]

About admin

No information is provided by the author.