เปิดความเห็นวาระงบปี 58/รายงานผลตรวจสอบภายใน/การเปลี่ยนรูปแบบทีวีช่อง 5/และอื่นๆ

การประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๕๗ นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ได้ลงมติและมีความเห็นแตกต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมากในการพิจารณา ในหลายวาระ ได้แก่

วาระ ๔.๕ รายงานผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๕๗

วาระ ๕.๑.๒ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางดำเนินการต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. …

วาระ ๕.๑.๓ การแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕

วาระ ๕.๓.๓ ขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๕๘

รายละเอียด ดังนี้

Download (-๑๐๐๓.๙-๐๐๓-ขอเปิดเผยความเห็นและมติในการประชุม-กสทช.-ครั้งที่-๑๒-๒๕๕๗.pdf,PDF, Unknown)