เปิดความเห็น : การขอยุติการให้บริการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ระดับชาติของบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด, ความเห็นต่อแผนเยียวยาผู้ใช้บริการ กรณี บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัดแจ้งยุติการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่รับชมผ่านช่องสัญญาณจานดาวเทียมไทยคม Ku-Band

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 26/2559 วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้ขอสงวนความเห็นการพิจารณาหลายวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 4.9  การขอยุติการให้บริการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ระดับชาติของบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด

วาระที่ 4.10 ความเห็นต่อแผนเยียวยาผู้ใช้บริการ กรณี บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัดแจ้งยุติการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่รับชมผ่านช่องสัญญาณจานดาวเทียมไทยคม Ku-Band

Download (26-591.pdf,PDF, Unknown)