เปิดความเห็น คำสงวน : แผนการชดเชยเยียวยาทรูวิชั่นส์ 6 ช่อง, การอนุมัติผังรายการหลักประจำปี 2560

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 3/2560 วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ได้เปิดเผยความเห็นและสงวนความเห็นในการพิจารณาหลายวาระ เพื่อบันทึกไว้ในรายงานการประชุม หลายวาระ ดังนี้

วาระ 2. รับรองรายงานการประชุม กสท.ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560

วาระ 4.3 การอนุมัติผังรายการหลักประจำปี 2560

วาระ 4.7 แผนการชดเชยเยียวยาผู้ใช้บริการ กรณี บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ จำนวน 6 ช่องรายการ

“ดิฉันขอสงวนความเห็นในการพิจารณาวาระนี้ โดยมีเหตุผลสนับสนุนดังนี้

1. การที่ กสท.ไม่พิจารณาข้อเสนอของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ ที่ได้เสนอเข้าสู่การประชุม กสท. ทั้งสองครั้ง ได้แก่ ที่ประชุม กสท.ครั้งที่ 2/2560 และ กสท.ครั้งที่ 3/2560 นั้น ถือเป็นการประวิงเวลา ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการจงใจที่จะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบกิจการ ซึ่ง กสทช. มีหน้าที่ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ในการตรวจสอบการดำเนินการของผู้ประกอบกิจการฯ มิให้มีการดำเนินการใด ๆ ที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ทั้งนี้วาระเกี่ยวกับแผนการชดเชยเยียวยาผู้ใช้บริการ กรณี บริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ที่เสนอในการประชุม กสท. ครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่สองในการเสนอวาระเพื่อพิจารณาอันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก มติ กสท. ครั้งที่ 43/2559 และ มติ กสท.นัดพิเศษ ครั้งที่ 6/2559 ซึ่งดิฉันได้เปิดเผยความเห็นตามบันทึก สทช 1003.9/001 ลงวันที่ 5 มกราคม 2560 และบันทึก สทช 1003.9/004 ลงวันที่ 9 มกราคม 2560 ทั้งนี้ มติ กสท.ครั้งที่ 43/2559 ที่ กรรมการ กสท. เสียงข้างมาก เห็นชอบให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ฯ ยกเลิกใบอนุญาต จำนวน 6 ช่องรายการโดยที่ยังมิได้กำหนดมาตรการเยียวยาผู้ให้บริการให้คณะกรรมการเห็นชอบล่วงหน้าก่อนเลิกกิจการ ถือเป็นมติที่ไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย  และส่งผลให้การกำหนดมาตรการกำกับดูแลใด ๆ เพื่อบังคับทางปกครองหรือคุ้มครองผู้บริโภคในภายหลังไม่มีประสิทธิภาพ

2. แผนเยียวยาผู้ใช้บริการที่บริษัท ทรู วิชั่นส์ ฯ จัดส่งมายังสำนักงาน กสทช. ภายหลังจากที่มติ กสท.เห็นชอบให้ผู้รับใบอนุญาตยกเลิกช่องรายการไปแล้ว และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ พิจารณาและเจรจากับบริษัท ทรูวิชั่นส์ฯ เพื่อกำหนดแผนเยียวยาเพิ่มเติม นั้น ดิฉันเห็นว่า เป็นขั้นตอนที่ยังประโยชน์ให้ผู้รับใบอนุญาตมีอำนาจเหนือในการกำหนดการเจรจาทั้งในแง่แผนการเยียวยาเพิ่มเติมและวันเวลาในการเจรจา ดังจะเห็นได้ว่า ผู้รับใบอนุญาตปฏิเสธการเจรจากับคณะอนุกรรมการฯ มาตั้งแต่การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 และคาดว่า ผู้รับใบอนุญาตจะมาร่วมเจรจาอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560  ด้วยเหตุนี้ ดิฉันจึงเห็นสอดคล้องกับคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ ที่เสนอให้ กสท.พิจารณาออกคำสั่งทางปกครองให้ บริษัท ทรู วิชั่นส์ฯ จัดส่งแผนเยียวยาเพิ่มเติมตั้งแต่ในการประชุม กสท.ครั้งที่ 2/2560 แต่ ที่ประชุม กสท. เสียงข้างมากยังยืนยันให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ ดำเนินการตามมติ กสท.ครั้งที่ 43/2559  และ มติ กสท.นัดพิเศษครั้งที่ 6/2559  โดยเห็นว่าจะพิจารณาวาระดังกล่าวภายหลังจากที่ผู้รับใบอนุญาตมาเจรจากับคณะอนุกรรมการฯ แล้ว”

Download (Comment-NBC3-60.pdf,PDF, Unknown)