การลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์

สำนักงาน กสทช. ขอเรียนเชิญผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ ร่างระเบียบ กสทช. เรื่อง การลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ โดยสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. ทาง E-mail :  broadcasting_tariff@nbtc.go.th โดยตั้งชื่อ File : “แสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อ  ร่างระเบียบ กสทช. เรื่อง การลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์” โดยจะรับความคิดเห็นถึงวันที่ 2 มกราคม 2556 (เวลา 16.30 น.)

2. ทางโทรสาร 0 2 271 0570 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2556 เวลาทำการ (08.30– 16.30 น.)

3. ส่งด้วยตนเองที่สำนักงาน กสทช. : อาคารมนริริน ชั้น 5 อาคารซี กลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ถึงวันที่ 2 มกราคม 2556 เวลาทำการ (08.30– 16.30  น.)

4. ทางจดหมายลงทะเบียน ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2556 (โดยจะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ประทับตรารับจดหมาย)

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ที่อยู่ : สำนักงาน กสทช. (กลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) เลขที่ 60/1 ชั้น 5 อาคารมนริริน ซ.พหลโยธิน 8 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
วงเล็บมุมซองว่า “แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างระเบียบ กสทช. เรื่อง การลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์”
ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะมีกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างระเบียบ กสทช. เรื่อง การลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00-14.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมเดอะโกศล กรุงเทพฯ (สยามซิตี้)

ร่างประกาศ Download

แบบแสดงความคิดเห็น Download

กำหนดการประชุม Download

ใบตอบรับ Download