สำนักงาน กสทช.จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ(ร่าง) ประกาศ กสทช.

จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องรับที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก สำหรับการเชื่อมต่อไปยังระบบโทรทัศน์ดาวเทียม (Satellite TV) พ.ศ. …. ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช.ในวันที่ 17 มกราคม 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ร่างประกาศฯ Download

กำหนดการประชุม Download

แบบแสดงความคิดเห็น Download

แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม Download