เปิดเผยความเห็น กสทช. : การพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นดำเนินรายการ ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ, ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. …

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 2/2556 วันพุธที่ 13 ก.พ. 56 กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้ขอเปิดเผยความเห็นเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมหลายวาระ ดังนี้

วาระ 5.1 การพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นดำเนินรายการ ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

วาระ 5.11 ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. …

Download (Comment-NBTC-2-56.pdf,PDF, Unknown)