พ.ศ.2556, เปิดเผยมติและความเห็นต่าง

เปิดเผยความเก็น กสท. : (ร่าง)ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สำหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. …

ในการประชุม กสท. ครั้งที่  8/2556 วันจันทร์ที่ 18 ก.พ. 56  กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้มีความเห็นแตกต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมากในวาระที่ 4.3 (ร่าง)ประกาศ กสทช.  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สำหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. … ดังนี้

[gview file=”http://www.supinya.com/wp-content/uploads/2016/08/Comment-NBC-8-56.pdf”]