(5)ประกาศ กสทช เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ

Download (1กรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ.pdf,PDF, Unknown)