อ่าน!รายงาน “อนาคตการสื่อสารไทย โฉมหน้าใหม่ กสทช. ในร่างรัฐธรรมนูญ”

ขอเชิญดาวน์โหลดรายงานและเอกสารประกอบในงาน
NBTC Public Forum ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
“อนาคตการสื่อสารไทย โฉมหน้าใหม่ กสทช. ในร่างรัฐธรรมนูญ”
วันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุม ชั้น ๒ สำนักงาน กสทช. (ซอยสายลม)

——————————-

๐๘.๓๐ – ๐๙.๑๕ น.      ลงทะเบียน

๐๙.๑๕ – ๐๙.๓๐ น.    กล่าวต้อนรับและเปิดการสัมมนา
โดย นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ และ นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.       นำเสนอสาระและกระบวนการในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
โดย  ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

๑๐.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.     การเสวนาสาธารณะ หัวข้อ “อนาคตการสื่อสารไทย โฉมหน้าใหม่ กสทช. ในร่างรัฐธรรมนูญ” 4 ประเด็น ดังนี้ – การจัดสรรทรัพยากรเรื่องคลื่นความถี่

          – โฉมหน้าใหม่ กสทช.

          – การปฏิรูปสื่อและสิทธิวงโคจรดาวเทียม

          – การคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ

          วิทยากร

ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์             คณบดีคณะการสื่อสาร ม.เชียงใหม่

ผศ.ดร. เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์     กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา

นายคำนูณ สิทธิสมาน              สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)

นายวรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง          คณะทำงานติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม

นายบุญเลิศ คชายุทธเดช           ที่ปรึกษากรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง

นางสาวสุวรรณา สมบัติรักษาสุข   ประธานศูนย์ศึกษากฎหมายและนโยบายสื่อสาธารณะ

สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

นางสาวสารี อ๋องสมหวัง            เลขาธิการ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

ดำเนินรายการโดย นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.      พักรับประทานอาหารเที่ยง

*************************************

ดาวน์โหลดรายงาน NBTC Public Forum(ฉบับเต็ม)
 

Download (NBTC-Public-Forum-1-edit150359-final.pdf,PDF, Unknown)

ดาวน์โหลดเอกสารวิทยากร นางสาวสุวรรณา สมบัติรักษาสุข

Download (1Suwanna2.pptx,PPTX, Unknown)


 

ดาวน์โหลดเอกสารวิทยากร นายวรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง

Download (2Worapoj.pdf,PDF, Unknown)

 

ดาวน์โหลดเอกสารคุณบุญเลิศ คชายุทธเดช ( ช้างใหญ่ ) อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) สื่อมวลชนอิสระ

Download (Boonlert.docx,DOCX, Unknown)

 

ดาวน์โหลดเอกสารวิทยากร นางสาวสารี อ๋องสมหวัง

Download (3Saree.pdf,PDF, Unknown)