เปิดเผยความเห็น กสท. : การปรับปรุง (ร่าง)ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. … ตามความเห็นคณะอนุกรรมการส่งเสริมและกำกับการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์, คำชี้แจงเกี่ยวกับ(ร่าง) ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. …, สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การแพร่เสียงแพร่ภาพรายการที่สำคัญ พ.ศ. …

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 19/2556 วันจันทร์ที่ 20 พ.ค. 56  กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้เปิดเผยความเห็นเพิ่มเติมในหลายวาระ ดังนี้

วาระ 4.9 เรื่องการปรับปรุง (ร่าง)ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. …  ตามความเห็นคณะอนุกรรมการส่งเสริมและกำกับการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

วาระ 5.2 เรื่องคำชี้แจงเกี่ยวกับ(ร่าง) ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. …

วาระ 4.10 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การแพร่เสียงแพร่ภาพรายการที่สำคัญ พ.ศ. …

Download (Comment-NBC-19-56.pdf,PDF, Unknown)