เปิดเผยความเห็น กสทช. : (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ และ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. …, ร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การแพร่เสียงแพร่ภาพรายการที่สำคัญ พ.ศ. … ฉบับปรับปรุงแก้ไขหลังรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 5/2556 วันพุธที่ 22 พ.ค. 56 กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้ขอเปิดเผยมติและความเห็นเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมหลายวาระ ดังนี้

วาระ 5.5 เรื่อง (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ และ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. …

วาระ 6.1 ร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การแพร่เสียงแพร่ภาพรายการที่สำคัญ พ.ศ. … ฉบับปรับปรุงแก้ไขหลังรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

Download (Comment-NBTC-5-56.pdf,PDF, Unknown)