เปิดเผยความเห็น กสท. : ข้อเสนอการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของกรมประชาสัมพันธ์ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย กองทัพบก และบริษัท อสมท. จำกัด(มหาชน), อยกเลิก 1. โครงการระบบบันทึกและติดตามเนื้อหารายการสำหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Broadcasting Monitoring Center) 2. โครงการจัดหาชุดเครื่องมือตรวจสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง และ 3. ขออนุมัติตั้งโครงการทดลองทดสอบระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 37/2556 วันจันทร์ที่ 14 ต.ค. 56 กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้ลงมติและตั้งข้อสังเกตหลายวาระ ดังนี้

วาระ 4.19 – 4.22 ข้อเสนอการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของกรมประชาสัมพันธ์ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย กองทัพบก และบริษัท อสมท. จำกัด(มหาชน)

วาระ 4.24 เรื่อง ขอยกเลิก 1. โครงการระบบบันทึกและติดตามเนื้อหารายการสำหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Broadcasting Monitoring Center) 2. โครงการจัดหาชุดเครื่องมือตรวจสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง และ 3. ขออนุมัติตั้งโครงการทดลองทดสอบระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล

Download (Comment-NBC-37-56.pdf,PDF, Unknown)