เปิดเผยความเห็น กสท. : (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. … ภายหลังรับฟังความคิดเห็น

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 41/2556 วันจันทร์ที่ 11 พ.ย. 56 กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้ลงมติและมีความเห็นต่าง จึงขอเปิดเผยความเห็น ในการพิจารณาวาระ 4.9 เรื่อง (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. … ภายหลังรับฟังความคิดเห็น ดังนี้

Download (Comment-NBC-41-56.pdf,PDF, Unknown)