เปิดเผยความเห็น กสท. : (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องกำหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. …

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 39/2556 วันจันทร์ที่ 28 ต.ค. 56 กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้ลงมติและตั้งข้อสังเกต ในการพิจารณาวาระ 4.5 เรื่อง (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องกำหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. … ดังนี้

Download (Comment-NBC-39-56.pdf,PDF, Unknown)