พ.ศ.2557, ว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค, เปิดเผยมติและความเห็นต่าง

เปิดคำสงวน : ความเหมาะสมการประกอบกิจการฯ ในการยื่นคำขออนุญาตใหม่ในกรณีที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง

ในการประชุม กสท.ครั้งที่ 3/2557 วันจันทร์ที่ 20 ม.ค. 57 กสทช.สุภิญญาได้ลงมติและสงวนความเห็นในการพิจารณา วาระ 4.5 เรื่องผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์(กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่) ในการยื่นคำขออนุญาตใหม่ในกรณีที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง จึงขอเปิดเผยมติและความเห็น ดังนี้

[gview file=”http://www.supinya.com/wp-content/uploads/2014/10/3-57.pdf”]