พุธนี้ กสทช.เชิญร่วมงาน“สิทธิเสรีภาพและจรรยาบรรณสื่อกับการสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง”

 

 

-         ขอเชิญร่วมงาน -

กำหนดการงานเสวนาความร่วมมือไตรภาคีเพื่อการกำกับดูแลกันเอง

หัวข้อ“สิทธิเสรีภาพและจรรยาบรรณสื่อกับการสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง”

วันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๓๐ น.

ณ หอประชุม ๑ ชั้น ๑ สำนักงาน กสทช.

เวลา

รายละเอียด

๐๙.๐๐ น.

ลงทะเบียน / รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

๐๙.๓๐ น.

 

กล่าวต้อนรับ ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดเสวนาความร่วมมือไตรภาคี

โดย กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์

๐๙.๔๐ น.

 

เปิดเวทีความร่วมมือไตรภาคีเพื่อกำกับดูแลกันเอง

หัวข้อ “สิทธิเสรีภาพและจรรยาบรรณสื่อกับการสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง”  

ผู้เสวนาหลักประกอบด้วย :

-  ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์     Media Monitor

-  ผศ.ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์  คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

- ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์           คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- คุณสมบัติ บุญงามอนงค์ (บก.ลายจุด)  ผู้ดำเนินรายการ/เว็บมาสเตอร์

- คุณฟองสนาน จามรจันทร์   นักจัดรายการวิทยุ

- คุณลีน่าจัง                      สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม HOTTV

ดำเนินรายการโดย ผศ.พิจิตรา สิคาโมโต้  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๑.๐๐ น. เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและซักถาม
๑๒.๒๐ น. สรุปและปิดการประชุม โดย กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์
๑๒.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน