ศุกร์ 30 พ.ค.เสวนาไตรภาคีเพื่อนำเสนอคู่มือจริยธรรมและงานศึกษาวิจัย การกำกับดูแลกันเองในกิจการวิทยุ-โทรทัศน์

.

การประชุมเสวนาความร่วมมือไตรภาคีเพื่อนำเสนอคู่มือจริยธรรมและงานศึกษาวิจัย

การกำกับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องกมลทิพย์  โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา กทม.

เวลา

รายละเอียด

๐๙.๐๐ น.

ลงทะเบียน

๐๙.๒๐ น.

กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานโดย กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์

๐๙.๓๐ น.

ทีมงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นำเสนองานดังนี้

- คู่มือจริยธรรมและการกำกับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

(Ethical Guideline and Self-regulation for Broadcasting)

- รายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางและกลไกการกำกับดูแลที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย๑๐.๓๐ น.พัก / รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม๑๐.๔๕ น.ทีมงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์นำเสนองาน (ต่อ)๑๑.๓๐ น.เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและซักถาม๑๒.๐๐ น.สรุปและปิดการประชุม โดย กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ ๑๒.๐๐ น.รับประทานอาหารกลางวัน

 ดาวน์โหลดใบตอบรับได้ที่นี่

Download (300557.docx,DOCX, Unknown)