กสทช.เปิดรายงาน!! Ethical Guideline and Self-regulation for Broadcasting

เปิดรายงาน!! Ethical Guideline and Self-regulation for Broadcasting

การประชุมเสวนาความร่วมมือไตรภาคีเพื่อนำเสนอคู่มือจริยธรรมและงานศึกษาวิจัยการกำกับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

     เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล สำนักงาน กสทช. ได้จัดการประชุมเสวนาความร่วมมือไตรภาคีเพื่อนำเสนอคู่มือจริยธรรมและงานศึกษาวิจัยการกำกับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยผู้วิจัยงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ได้นำเสนอรายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางและกลไกการกำกับดูแลที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย ที่ได้สรุปเนื้อหาและข้อเสนอแนะจากเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการในโครงการการส่งเสริมการดำเนินงานขององค์กรวิชาชีพในการจัดททำมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนในกิจการกระจายเสียง
และการนำเสนอคู่มือจริยธรรมและการกำกับดูแลกันเองในกิจการระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Ethical Guideline and Self-regulation for Broadcasting)
ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลทางวิชาการที่ได้เป็นแนวทางในการกำหนดมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพและเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการกำกับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพและแนวทางในการกำกับดูแลของ สำนักงาน กสทช. ต่อไป
รายงานศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง