กสทช.เปิดรับฟังความเห็นต่อร่างประกาศส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้รับใบอนุญาต วิชาชีพ สื่อวิทยุ-โทรทัศน์

สำนักงาน กสทช. กำหนดจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องมาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. …. 

     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) กำหนดจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องมาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. …. ในวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00  – 17.00น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร
จึงขอเรียนเชิญผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศฉบับดังกล่าว โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมพร้อมจัดส่งมาที่สำนักงาน กสทช. (สำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมบริการ      อย่างทั่วถึง (ชส.)) ทางโทรสารหมายเลข 0 2278 4487 ภายในวันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2557
อนึ่ง สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่ม ของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและ กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. …. ตามแบบแสดงความคิดเห็นที่กำหนดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2557  ผ่านช่องทาง ดังนี้
1. ทางโทรสาร หมายเลข 0 2278 4427
2. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ dopus@nbtc.go.th โดยตั้งชื่อ File : “แสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ….”
3. ยื่นแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยตนเอง  ณ สำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมบริการอย่างทั่วถึง (ชส.) สำนักงาน กสทช. เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน    เขตพญาไท กรุงเทพฯ ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
4. ส่งความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรทางจดหมายลงทะเบียน โดยจะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นวันที่แสดงความคิดเห็น ตามที่อยู่ดังนี้
เรียน เลขานุการ กสท.
ที่อยู่ สำนักงาน กสทช. (สำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมบริการอย่างทั่วถึง (ชส.))
เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โดยให้วงเล็บมุมซองว่า “แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศ กสทช. เรื่องมาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและ    กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ….”

กำหนดการงานรับฟังความคิดเห็นวันที่ 30 มิ.ย. 57

Download (-1.doc,DOC, Unknown)

ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วม
คลิ้กที่นี่!

แบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะร่างส่งเสริมการรวมกลุ่ม

 

ขอบคุณที่มากจากเวบไซต์ www.nbtc.go.th