ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ NBTC Public Forum ครั้งที่ 4

 

ขอเชิญดาวน์โหลดเอกสารงาน…

NBTC Public Forum ครั้งที่ ๔ /๒๕๕๗

“ปัญหาและทางออก กรณีผลกระทบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์”
วันศุกร์ที่ ๑๙  กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้อง Magic ๒ ชั้น ๒ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ

Download (Forum-4-of-2014-ล่าสุด.pdf,PDF, Unknown)

Download (-ดร.สุเมธ.pdf,PDF, Unknown)

ดาวน์โหลดอกสาร นพ.พิบูล อิสสระพันธุ์ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลดเอกสารลาดกระบัง

เอกสารอื่นๆ

เอกสาร นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เอกสาร ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรพื้นฐานการแก้ปัญหาความขัดแย้ง หลักสูตรการเจรจาไกล่เกลี่ยฯ

เอกสารคุณละอองทิพย์ ผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากคบลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ จ.เชียงใหม่