รู้จักค่าธรรมเนียมของกสทช.ในกิจการโทรทัศน์ ประเภทธุรกิจ

ทำความรู้จักค่าธรรมเนียมรายปีกิจการโทรทัศน์ ประเภทธุรกิจ

กฎหมายและประกาศ กสทช.ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียม

  • มาตรา ๔๒ ใน พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ : ให้ กสทช. มีอำนาจกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต โดยแยกเป็นค่าธรรมเนียม ดังนี้

๑.ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ : ให้ถือว่า เงินที่ได้จากการประมูล เป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ซึ่งต้องชำระเมื่อได้รับใบอนุญาตและให้นำส่งเข้ากองทุน

๒.ใบอนุญาตประกอบกิจการ ซึ่งต้องชำระเมื่อได้รับใบอนุญาตและต้องชำระเป็นรายปีในอัตราที่เหมาะสมกับประเภทของใบอนุญาต

 

  • มาตรา ๑๙ ในพรบ.การประกอบกิจการฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ : …ผู้รับใบอนุญาตต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้คลื่นความถี่ และ การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แต่ละประเภทของใบอนุญาตเป็นรายปีตามอัตราที่คณะกรรมการกำหนด

 

การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามวรรคสองจะต้องไม่เป็นภาระแก่ผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บริการโดยไม่สมเหตุสมผล ทั้งนี้ให้คณะกรรมการคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ ความคุ้มค่า ความขาดแคลนและวิธีการจัดสรรทรัพยากร

 

คณะกรรมการอาจลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้แก่ผู้ขอใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ หากผู้นั้นแสดงให้เป็นที่ประจักษ์แก่คณะกรรมการว่าการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ของตนมีรายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเกินกว่าสัดส่วนของรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

 

หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามวรรคสี่ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

 

  • ประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือ กิจการโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๕  ข้อ ๗. คณะกรรมการอาจลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้แก่ผู้รับใบอนุญาตแสดงให้เป็นที่ประจักษ์แก่คณะกรรมการว่า การประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ กิจการโทรทัศน์ของตนมีรายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตามสัดส่วนของรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

 

หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

 

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงแนบท้าย รายได้เกิน ๕ ล้านบาทขึ้นไปร้อยละ ๒.๐

  • ระเบียบ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในภาคผนวกแนบท้าย ระบุว่า ใบอนุญาตบริการธุรกิจ ที่สามารถขอลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี มี ๒ ข้อ ได้แก่

๑.      มีสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตลอดทั้งปี เกินกว่าร้อยละ ๕๐ แต่ไม่เกินร้อยละ ๙๐ สามารถขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีที่พึงชำระ

๒.      มีสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตลอดทั้งปี เกินกว่าร้อยละ ๙๐ สามารถขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีที่พึงชำระ

การส่งเงินรายปีเข้ากองทุน

  • มาตรา ๒๒ ในพรบ.การประกอบกิจการฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้กรรมการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจต้องนำส่งเงินรายปีเข้ากองทุนตามอัตราที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ซึ่งต้องไม่เกินร้อยละสองของรายได้ก่อนหักรายจ่ายที่ได้จากการโฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อมและรายได้อื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตามที่ได้รับอนุญาต …

กรณีผู้รับใบอนุญาตภายใต้สัญญาสัมปทาน

  • มาตรา ๗๕ ของพรบ.การประกอบกิจการฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ : ผู้ใดได้รับอนุญาต สัมปทานหรือสัญญา จากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้นั้น มีสิทธิประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ตามที่ได้รับอนุญาต สัมปทานหรือสัญญานั้นต่อไปจนกว่าการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญานั้นจะสิ้นสุด

 

ให้คณะกรรมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการตามพรบ.นี้ ให้แก่ผู้ได้รับอนุญาตสัมปทานหรือสัญญา จากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐตามลักษณะประเภทและขอบเขตของการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาต สัมปทานหรือสัญญาโดยใบอนุญาตประกอบกิจการดังกล่าวให้มีอายุตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ของการอนุญาตสัมปทานหรือสัญญานั้น และให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙

 

มิให้นำบทบัญญัติในมาตรา ๑๖ –๑๙ และมาตรา ๒๒ แห่งพรบ.นี้ มาใช้บังคับกับผู้ได้รับใบอนุญาตตามวรรคสอง

  • มาตรา ๗๖ ให้กระทรวงการคลังนำรายได้เป็นมูลค่าเท่ากับร้อยละสองของรายได้ที่หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐต้องนำส่งกระทรวงการคลังจากการให้อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาเพื่อประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ที่มีอยู่ก่อนวันที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ ใช้บังคับ ส่งเข้ากองทุน ทั้งนี้ จนกว่าการอนุญาตสัมปทานหรือสัญญานั้นจะสิ้นสุดลง