เปิดเผยความเห็น กสท. : ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่นความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐฯ

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 44/57 วันที่ 6 ต.ค. 57 วาระ 3.5 เรื่องผลการปฏิบัติหน้าที่คณะอนุกรรมการประสานงานการบริหารคลื่นความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ได้ส่งความเห็นเพื่อบันบันทึกในรายงานการประชุม ดังนี้

http://www.nbtc.go.th/wps/wcm/connect/1ba4768045eb96cf9261bac9a4ff738b/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99+44-57.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1ba4768045eb96cf9261bac9a4ff738b