จับตาวาระ กสท.:เผยความเห็นที่ปรึกษา กม. กสทช. ต่อกรณีการเข้า ถือครองหุ้น NMG ของ SLC

จับตาวาระ : เผยความเห็นที่ปรึกษา กม. กสทช. ต่อกรณีการเข้า ถือครองหุ้น NMG ของ SLC เข้าบอร์ดพรุ่งนี้

วาระสำคัญใน กสท. จันทร์นี้ มีความเห็นข้อกฎหมายของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. ต่อข้อกฎหมายว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลประเภทบริการธุรกิจระดับชาติยังคงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเข้าร่วมการประมูลหรือไม่  สืบเนื่องจากบริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1988) จำกัด (มหาชน) หรือ “SLC” (ผู้ถือหุ้นในบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด) เข้าซื้อหุ้นในสื่อเครือเนชั่นและแกรมมี่

วันนี้ (1 ก.พ. 58) นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า  การประชุม กสท. ในวันพรุ่งนี้ สำนักงาน กสทช. นำมติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กสทช. ให้ความเห็นต่อกำกับดูแลผู้รับใบอนุญาตที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเข้าประมูล  ซึ่งยืนยันแนวคิด กสท.ที่เห็นว่าประกาศทุกฉบับที่มีผลบังคับใช้ก่อนการประมูลมีผลผูกพันที่ต้องใช้ตลอดไปเพราะว่าอ้างอิงตามมาตรา ๓๑ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑      ที่ปองกันมิใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งครอบงํากิจการในลักษณะที่เปนการจํากัดโอกาสในการรับรูข้อมูลขาวสารสาธารณะที่มาจากแหลงข้อมูลที่หลากหลายหรือกระทําการอัน      เปนการผูกขาดการประกอบกิจการสื่อมวลชนหลายประเภทในเวลาเดียวกันห้ามผูรับใบอนุญาตถือครองธุรกิจในกิจการประเภทเดียวกัน หรือครองสิทธิข้ามสื่อในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนที่ใชคลื่นความถี่เกินสัด  สวนที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  ทำให้ กสท.ออกแบบว่าทีวีดิจิตอล ๒๔ ช่อง กำหนดสัดส่วนให้ ๑ รายถือได้ไม่เกิน ๓ ใบอนุญาต และผู้รับใบอนุญาตช่องวาไรตี้ความชัดสูงจะมีใบอนุญาตช่องข่าวสารและสาระไม่ได้ และแต่ละช่อง แต่ละประเภทก็ถือข้ามกันไม่ได้  มีการกำหนดเกณฑ์ไว้ในประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๖ ใน ข้อ ๗.๒  ที่กำหนดว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันโดยการพิจารณาให้เป็นไปตามภาคผนวก ก และ ข แล้วแต่กรณี โดยในภาคผนวก ข ได้บัญญัตินิยาม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือผู้ถือหุ้นในผู้เข้าร่วมการประมูลเกินกว่าร้อยละ ๑๐ ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมการประมูลนั้น การถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

ส่วนตัวต้องขอขอบคุณที่ปรึกษากฎหมายที่ช่วยยืนยันหลักการนี้  ซึ่งจะทำให้การกำกับดูแลทีวีดิจิตอลทั้งในปัจจุบันและอนาคต เป็นไปอย่างราบรื่นบนหลักการของการป้องกันการครอบงำ   หลังจากนี้สำนักงาน กสทช. ก็ต้องไปสืบสวนข้อเท็จจจริง แล้วเปิดให้ทุกฝ่ายเข้ามาชี้แจ้งข้อเท็จจริงตามกระบวนการปกครอง และนำเสนอผลต่อ กสท.อีกครั้ง และจะมีมติเรื่องนี้ต่อไป” นางสาวสุภิญญากล่าว

ในวันพรุ่งนี้เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการองค์กรอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน จะมายื่นหนังสือให้ กสท. ก่อนการประชุมบอร์ด  กรณีการเข้าซื้อหุ้นของ SLC ของบริษัทเครือเนชั่นและแกรมมี่

นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาแนวปฏิบัติทางเทคนิคและการดำเนินการเกี่ยวกับระดับความดังของเสียง  (Audio Loudness)  เพื่อควบคุมให้ระดับความดังของรายการและโฆษณาให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ออกประกาศไปแล้วเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค  และแนวทางปฏิบัติทางเทคนิคและดำเนินการเกี่ยวกับผังรายการอิเล็คทรอนิกส์ (Elecctronic Program Guide:EPG)   ซึ่งเป็นการจัดส่งข้อมูลผังรายการของแต่ละช่องรายการผ่านโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล  จะมีประโยชน์ต่อผู้บริโภคที่สามารถรับรู้ข้อมูลรายการในปัจจุบันและข้อมูลรายการล่วงหน้าได้ทางหน้าจอโทรทัศน์  และมีการพิจารณากรณีไทยพีบีเอสยื่นฟ้อง กสท.และสำนักงาน กสทช. กรณีรายการ “ตอบโจทย์ประเทศไทย” ตอนสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ” ตอนที่ ๑-๕ ซึ่งศาลปกครองกลางนัดไต่สวนภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้วย