(49) ดาวน์โหลดประกาศ กสทช. เรื่องแผนคความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศฯ์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล(ฉบับ๒)

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่อง แผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

ลงราชกิจจานุเบกษา เล่ม๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๐๗ ง วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗

Download (49-ประกาศ-กสทช.เรื่อง-แผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล-ฉบับ2.pdf,PDF, Unknown)