จับตาวาระ กสท. เตรียมถกอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดิจิตอลทีวี

จับตาวาระ กสท. เตรียมถกอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดิจิตอลทีวี

 

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า วันจันทร์ที่ 28 ก.ย. นี้ การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) ครั้งที่ 33/2558 มีวาระการประชุมน่าจับตา ได้แก่ แนวทางในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ตามที่อนุกรรมการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่และกำหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้เสนอแนวทางในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมฯ แบบขั้นบันไดไว้ 3 ทางเลือก เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์รายเดิมกับผู้ประกอบกิจการการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ทั้งนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้มีข้อสังเกตต่อการกำหนดหรือการปรับลดอัตราค่าธรรมเนียม ควรคำนึงถึงความเป็นธรรมกับผู้ใช้บริการและการเลือกปฏิบัติ รวมทั้งตามเจตนารมณ์ของ มาตรา 42 ของพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯพ.ศ. 2553 ที่ต้องคำนึงถึงรายจ่ายในการกำกับดูแลการใช้คลื่นและกำกับดูแลการประกอบกิจการฯ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากมีการลดค่าธรรมเนียมฯ ให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งหมายถึงการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ควรกำหนดมาตรการในการส่งผ่านผลประโยชน์จากการลดต้นทุนฯ แก่ผู้บริโภค รวมทั้งควรมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ให้บริการโครงข่ายเอาเปรียบผู้ให้บริการช่องรายการอย่างไร

 

วาระอื่นน่าจับตา ได้แก่ วาระ (ร่าง)เงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะประเภทที่สาม ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตามที่ กสทช.ได้อนุญาตให้สำนักเลขาธิการฯ ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิตอล บริการสาธารณะประเภทที่สาม ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการกระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนและรัฐสภากับประชาชน หมายเลขช่อง 10 ใบอนุญาตมีอายุ 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. 58 และวาระอื่นๆ ติดตามในวันจันทร์นี้…