ร่างบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงาน กสทช. กับมหาวิทยาลัยบูรพา

สืบเนื่องจากการประชุม กสท. ครั้งที่ 34/2558 วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ มีความเห็นเพิ่มเติมในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.25 เรื่อง ร่างบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงาน กสทช. กับมหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้

Download (34-58.pdf,PDF, Unknown)