เปิดความเห็น(1) : เรื่องร้องเรียนบลูสกาย แชนแนล, ร่างประกาศมัสต์แฮฟ, อัตราค่าตอบแทนการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงข่ายดิจิตอลทีวี, สัดส่วนการแจกแจงรายได้แอนะล็อกดิจิตอล

ในการประชุม กสท.ครั้งที่ 40/2558 วันจันทร์ที่ 14 ธ.ค. 58 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ได้ขอเปิดเผยความเห็นต่างในการพิจารณาหลายระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 2 ไม่รับรองรายงานการประชุมในวาระ 4.19 เรื่องสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus group) เรื่องสัดส่วนการเข้าถึงโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลและการแจกแจงรายได้ระหว่างบริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อกและระบบดิจิตอล

วาระที่ 4.11 เรื่องผลการรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus group) ต่อแนวทางการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

วาระที่ 4.12 เรื่องร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่เสียงแพร่ภาพรายการแข่งขันกีฬาที่สำคัญ พ.ศ. …(ฉบับปรับปรุงแก้ไข)

วาระที่ 4.41 เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ตรวจสอบการออกอากาศบริษัท บลูสกาย แชนแนล จำกัด (ช่องรายการ ฟ้าวันใหม่) ในรายการวิเคราะห์คอลัมนิสต์ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 และรายการข่าวฟ้าวันใหม่สุดสัปดาห์ ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2558

วาระที่ 4.44 เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบรายชื่ออนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทานและพิจารณาความจำเป็นในการใช้คลื่นความถี่ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

Download (Comment-NBC-40-581.pdf,PDF, Unknown)