เปิดเผยความเห็น กสทช. : รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม, การพิจารณากำหนดนโยบายต่อ Draft of the future ITRs, ร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์ที่สำคัญที่ได้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป, การส่งข้อหารือเกี่ยวกับการมอบอำนาจของ กสทช. ให้ กสท. และ กทค. พิจารณาออกระเบียบประกาศ หรือคำสั่งใดๆ อันเกี่ยวกับการปฏิบัติแทน กสทช. ไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 15/55 วันพุธที่ 14 พ.ย. 55 กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้พิจารณาและมีความเห็นต่างจากที่ประชุมหลายวาระ ได้แก่

วาระ 3.3 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม

วาระ 5.16 การพิจารณากำหนดนโยบายต่อ Draft of the future ITRs

วาระ 5.9 ร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์ที่สำคัญที่ได้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป

วาระ 5.14 การส่งข้อหารือเกี่ยวกับการมอบอำนาจของ กสทช. ให้ กสท. และ กทค. พิจารณาออกระเบียบประกาศ หรือคำสั่งใดๆ อันเกี่ยวกับการปฏิบัติแทน กสทช. ไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา

Download (Comment-NBTC-15-55-5.9-14-3.3-5.16.pdf,PDF, Unknown)

Download (Comment-NBTC-15-55-5.9-141.pdf,PDF, Unknown)