(10)ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิค ของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ.2555

Download (.pdf,PDF, Unknown)

Download (.pdf,PDF, Unknown)

Download (-ก-แบบคำขอรับบริการทดสอบ.doc,DOC, Unknown)

Download (-ข-แบบรายงานผลการทดสอบ.doc,DOC, Unknown)

Download (-ง-คำขอลงทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบ.doc,DOC, Unknown)