เปิดเผยความเห็น : แนวทางการอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลประเภทกิจการบริการสาธารณะ, ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์(กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่)

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 12/2556 วันจันทร์ที่ 25 มี.ค. 56  กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้มีความเห็นแตกต่างจากที่ประชุม ดังนี้

วาระ 4.3 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์(กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่)

วาระ 4.7 เรื่องแนวทางการอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลประเภทกิจการบริการสาธารณะ

Download (Comment-NBC-12-56-4.3.pdf,PDF, Unknown)

Download (Comment-NBC-12-56-4.7.pdf,PDF, Unknown)