เปิดเผยความเห็น กสท. : (ร่าง)ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. …

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 26/2556 วันจันทร์ที่ 15 ก.ค. 56 กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ได้มีความเห็นเพิ่มเติมและมีความเห็นแตกต่าง วาระ 4.7 (ร่าง)ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. …(เพิ่มเติม) ดังนี้

Download (Comment-NBC-26-56.pdf,PDF, Unknown)