อ่านรายงานสรุป“แนวทางและข้อเสนอแนะต่อโครงการสนับสนุนประชาชนเปลี่ยนผ่านการรับชมทีวีดิจิตอล”

อ่าน!! รายงานสรุป

Download (Report_11-06-58Cenjury1.pdf,PDF, Unknown)

ดาวน์โหลดเอกสาร
การประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค

ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

และนโยบายที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์สาธารณะ

เรื่อง “แนวทางและข้อเสนอแนะต่อโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านการรับชมทีวีดิจิตอล”

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.

  โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
*******************************

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียน

๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๐ น. กล่าวต้อนรับ โดย นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.

๐๙.๔๐ – ๐๙.๕๐ น. กล่าวเปิดงาน โดย กรรมการ กสทช.

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ และ ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กสทช.

๐๙.๔๐ – ๑๒.๐๐  น.“แนวทางและข้อเสนอแนะต่อโครงการสนับสนุนประชาชน   ในการเปลี่ยนผ่านการรับชมทีวีดิจิตอล”

วิทยากร
นายฉันทพัทธ์  ขำโคกกรวด        ผู้อำนวยการพัสดุและบริการทรัพย์สิน สนง. กสทช.
นายกำพุธ อยู่คง                 บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
ผู้แทนกรมการปกครอง
นางสาวบุญยืน   ศิริธรรม ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค
นางสาวชลดา  บุญเกษม          คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มรองผู้บริโภคภาคประชาชน
นางมณี  จิรโชติมงคลกุล          เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค กรุงเทพฯ
นายสมชาย เปรื่องวิริยะ           ประธานชมรมผู้ประกอบการกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี  ภาคพื้นดิน 2558
ผู้ประกอบการโครงข่าย (กองทัพบก, ไทยพีบีเอส, อสมท., กรมประชาสัมพันธ์)
คุณอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ                  ชมรมผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล
ดำเนินรายการ นางสาวทวินันท์ คงคราญ สถานีโทรทัศน์ ททบ.5

๑๒.๐๐ – ๑๒.๑๕ น.      สรุปผลการประชุม/ปิดการประชุม

Download (1.pdf,PDF, Unknown)


Download (2.pdf,PDF, Unknown)


Download (3.pdf,PDF, Unknown)


Download (4.pdf,PDF, Unknown)